តើវាគឺជាអ្វីដែរ? នេះគឺជាពាក្យបណ្តៅដែលខ្មែរយើងតែងនាំគ្នាសួរលេងដើម្បីចំណេះដឹង និងការកម្សាន្ត៕

ចម្លើយ : ត្បាល់កិនស្រូវ

LILYSPORT.COM ព័ត៌​មាន​កីឡា​ធំ​ជា​គេ​នៅ​កម្ពុជា​តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ ចុចអាន។

បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។